Tucson Shots - suzannesahakian

"Passing Through," Arizona Inn, Tucson, 2015.

From this phase, this life, this mindset to the next.

TucsonArizona InnPassages